Izračun Plače DEMO  (Mod)

Izračun Plače DEMO (Mod)

Description of Izračun Plače DEMO (MOD unlimited money) for android

Izračun Plače DEMO (Mod) DOWNLOAD = com.gregorapps.izracunplace.pro.demo

Aplikacija Izračun plače je namenjena vsakemu posamezniku, ki dela osemurne delavnike (lahko tudi nadure). Aplikacija nudi hiter pregled nad izmenami, nadurami, dopustom, bolnisko odsotnost).

Kot novost je dodana rubrika zanimivosti. V tej rubriki se lahko pregleda posamezne rubrike za izbrano obdobje(npr od januar 2020 do december 2020):
– skupno število nadur
– skupno število nočnih ur
– skupno število prevoženih kilometrov
– število delavnih sobot
– število koriščenih dni dopusta
– število bolniških dni

Za vsak dan posebaj se lahko vnese:
– dopust
– bolniška
– izmena (dopoldanska, popoldanska, nočna)
– podaljševanje
– predčasen izhod
– predčasen prihod
– kasnejši prihod

V nastavitvah se vpiše vse informacije kot v pogodbi:
– osnovna bruto urna postavka
– izmenski dodatek dopoldne (bruto € na uro)
– izmenski dodatek popoldne (bruto € na uro)
– izmenski dodatek nočna (bruto € na uro)
– dodatek nočno delo (% osnovne bruto postavke)
– dodatek nedeljsko delo (% osnovne bruto postavke)
– dodatek praznično delo (% osnovne bruto postavke)
– dodatno plačilo nadure (% osnovne bruto postavke)
– bolniška (% osnovne bruto postavke)
– število kilometrov v obe smeri (prevoz)
– € na kilometer (neto)
– število vzdrževanih otrok
– število vzdrževanih otrok s posebnimi potrebami
– krediti, odtegljaji (neto)

Aplikacija izračuna vse vnose posameznih dni in izračuna vse podatke in prikaže rezultate v tabeli. Bruto plača se pretvori v neto izplačilo (upoštevajoč dohodninske lestvice in olajšave za otroke)

Aplikacija je primerna za vse, ki delate 8 urne delavnike
The Salary Calculation application is intended for every individual who works eight-hour workdays (it can also be overtime). The application offers a quick overview of shifts, overtime, leave, sick leave).

As a novelty, a section of interest has been added. In this section you can review individual sections for the selected period (eg from January 2020 to December 2020):
– total number of overtime hours
– total number of night hours
– total kilometers traveled
– number of working Saturdays
– number of days of leave used
– number of sick days

The following can be entered for each day separately:
– leave
– sick day
– shift (morning, afternoon, night)
– extension
– premature exit
– early arrival
– later arrival

All information as in the contract is entered in the settings:
– basic gross hourly rate
– morning supplement (gross € per hour)
– Afternoon supplement (gross € per hour)
– night shift allowance (gross € per hour)
– night work allowance (% of basic gross item)
– Sunday work supplement (% of basic gross item)
– holiday work supplement (% of basic gross item)
– additional overtime payment (% of basic gross item)
– sick leave (% of basic gross item)
– number of kilometers in both directions (transport)
– € per kilometer (net)
– number of dependent children
– number of dependent children with special needs
– loans, deductions (net)

The application calculates all the entries of individual days and calculates all the data and displays the results in a table. Gross salary is converted into a net payment (taking into account income tax scales and child benefits)

The app is suitable for anyone who works 8 hour workdays

MOD Information of Izračun Plače DEMO

App Name Izračun Plače DEMO
Package Name com.gregorapps.izracunplace.pro.demo
Version
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 50+
Category Apps, Finance
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *