Teoriakuten B-körkort (Prova)  (Mod)

Teoriakuten B-körkort (Prova) (Mod)

Description of Teoriakuten B-körkort (Prova) (MOD unlimited money) for android

Teoriakuten B-körkort (Prova) (Mod) DOWNLOAD = se.teoriakuten.b.korkort

TEORIAKUTEN B-KÖRKORT (PROVA PÅ)
Äntligen har vi släppt vår efterlängtade app och nu har du möjlighet att påverka appens utveckling och funktionalitet. Vi älskar att utvecklas och ser fram emot att göra din resa till körkortet roligare. Glöm alla tråkiga teoriböcker och dyra teorilektioner, ladda istället ner denna app gratis och prova på.

KLARA TEORIPROVET 2021
Med hjälp av appen Teoriakuten B-körkort (Prova) övar du på ständigt uppdaterade körkortsfrågor. Appen innehåller allt som krävs för att du på ett pedagogiskt sätt ska lära dig körkortsteorin och avlägga ett godkänt resultat på teoriprovet för B-körkort.

KÖRKORTSRESAN
Körkortsresan är ett spel som tar dig igenom 7 olika världar med massa olika kapitel. Du börjar med att först läsa ett kapitel och får därefter testa dina nya kunskaper genom att besvara teorifrågor i ett kapitelprov. Ta dig igenom hela körkortsresan och förbered dig inför det riktiga teoriprovet på ett roligare sätt. När du har kommit i mål så har du besvarat över 400 teorifrågor och läst all körkortsteori du behöver för att klara av teoriprovet.

HELA KÖRKORTSBOKEN SAMMANFATTAD
Appen innehåller 41 sammanfattade kapitel rörande körkortsteori. Allt du behöver för att avlägga ett godkänt kunskapsprov finns i appen. Körkortsteorin uppdateras kontinuerligt med gällande lagstiftning.

ÖVNINGSPROV
Öva på våra körkortsfrågor. Välj antalet frågor och börja öva direkt. I slutet av provet kan du gå igenom samtliga besvarade frågor för att fördjupa dina kunskaper och lära dig från dina misstag.

SLUTPROV
Sätt dina kunskaper på prov under tidspress. Ett slutprov simulerar det riktiga kunskapsprovet som Trafikverket tillhandahåller. Det består av 65 frågor och du har 50 minuter på dig. Om du får mer än 80% rätt så blir du godkänd. I slutet av provet så kan du gå igenom samtliga besvarade frågor för att fördjupa dina kunskaper och lära dig från dina misstag.

FELBESVARADE FRÅGOR
Ibland blir det fel, därför kan du enkelt gå igenom samtliga teorifrågor du besvarat felaktigt. Försök läsa och förstå förklaringen för att inte upprepa samma misstag på Trafikverkets riktiga teoriprov.

ALLA SVERIGES VÄGMÄRKEN
Appen innehåller alla Sveriges vägmärken, en bild på dess symbol och även en beskrivning av vägmärket.

KÖRKORTSFRÅGOR
I denna app så har vi 65 körkortsfrågor som du får tillgång till helt gratis. Om du är intresserad av fler körkortsfrågor så kan du köpa fullversionen på App Store.

TYDLIGA OCH PEDAGOGISKA FÖRKLARINGAR
Vår ambition är att alla våra körkortsfrågor ska ha tydliga och lättlästa förklaringar för att du som elev ska kunna lära dig körkortsteorin enklare.

TUSENTALS NÖJDA ELEVER
Vi har haft tusentals nöjda elever som har studerat med våra körkortsfrågor sedan 2016. Nu ökar vi upplevelsen genom att lansera denna mobilapplikation.

SÄKRA KÄLLOR
Vi jobbar ständigt med att uppdatera och förbättra appen och släpper uppdateringar kontinuerligt när nya trafikregler införs. All körkortsteori hämtas från säkra källor som Trafikverket, Polisen, Transportstyrelsen, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Lycka till med dina studier och tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.
THEORY ACUTE B-DRIVING LICENSE (TRY)
We have finally released our long-awaited app and now you have the opportunity to influence the app’s development and functionality. We love to develop and look forward to making your trip to the driver’s license more enjoyable. Forget all the boring theory books and expensive theory lessons, instead download this app for free and give it a try.

KLARA THEORY TEST 2021
With the help of the app Teoriakuten B-driving license (Try), you practice on constantly updated driving license questions. The app contains everything that is required for you to learn the driving license theory in a pedagogical way and take an approved result on the theory test for B driving licenses.

DRIVING LICENSE JOURNEY
The driving license journey is a game that takes you through 7 different worlds with lots of different chapters. You start by first reading a chapter and then get to test your new knowledge by answering theory questions in a chapter test. Take you through the entire driving license journey and prepare for the real theory test in a more fun way. When you have reached the finish line, you have answered over 400 theory questions and read all the driving license theory you need to pass the theory test.

THE ENTIRE DRIVING LICENSE BOOK SUMMARY
The app contains 41 summarized chapters on driving license theory. Everything you need to take an approved knowledge test is in the app. The driving license theory is continuously updated with current legislation.

EXERCISE TEST
Practice on our driver’s license questions. Choose the number of questions and start practicing immediately. At the end of the test, you can go through all the answered questions to deepen your knowledge and learn from your mistakes.

FINAL TEST
Put your knowledge to the test under time pressure. A final test simulates the real knowledge test that the Swedish Transport Administration provides. It consists of 65 questions and you have 50 minutes. If you get more than 80% right, you will be approved. At the end of the test, you can go through all the answered questions to deepen your knowledge and learn from your mistakes.

ERROR-ANSWERED QUESTIONS
Sometimes it goes wrong, so you can easily go through all the theory questions you answered incorrectly. Try to read and understand the explanation so as not to repeat the same mistake on the Swedish Transport Administration’s real theory test.

ALL SWEDEN ROAD MARKS
The app contains all of Sweden’s road signs, a picture of its symbol and also a description of the road sign.

DRIVING LICENSE ISSUES
In this app, we have 65 driving license questions that you can access for free. If you are interested in more driving license issues, you can buy the full version on the App Store.

CLEAR AND PEDAGOGICAL EXPLANATIONS
Our ambition is that all our driving license issues should have clear and easy-to-read explanations so that you as a student can learn the driving license theory more easily.

THOUSANDS OF SATISFIED STUDENTS
We have had thousands of satisfied students who have studied with our driving license issues since 2016. Now we are increasing the experience by launching this mobile application.

SAFE SOURCES
We are constantly working to update and improve the app and release updates continuously when new traffic rules are introduced. All driving license theory is taken from reliable sources such as the Swedish Transport Administration, the Police, the Swedish Transport Agency, the Swedish Motorists’ Sobriety Association and the National Association for the Promotion of Road Safety.

Good luck with your studies and do not hesitate to contact us if you have any questions.

MOD Information of Teoriakuten B-körkort (Prova)

App Name Teoriakuten B-körkort (Prova)
Package Name se.teoriakuten.b.korkort
Version
Rating ( 189 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Apps, Education
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *